Used 2017 Sandvik CV216
Impact Cone Crusher

2017 Sandvik CV216